Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Νέοι ανελκυστήρες

 1. Κανονισμοί κατασκευής μηχανοστασίου.

  Ο κανονισμός κατασκευής μηχανοστασίου ανελκυστήρα δεν δίνει συγκεκριμένες διαστάσεις αλλά δίνει τις αποστάσεις που απαιτεί από τους μηχανισμούς. Οι ελάχιστες αποστάσεις του μηχανισμού κίνησης από τους τοίχους του μηχανοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστο 0,20 μέτρα, εκτός από την απόσταση της μιας από τις μεγάλες πλευρές του, που πρέπει να είναι 0,80 μέτρα. Μπροστά από τον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα που τοποθετείται στο μηχανοστάσιο πρέπει να αφήνεται ελεύθερη απόσταση από οποιοδήποτε εμπόδιο τουλάχιστο 0,80 μέτρα. Το ύψος του μηχανοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2m. Στον υδραυλικό ανελκυστήρα το μηχανοστάσιο μπορεί να μην είναι σε επαφή με το φρέαρ ενώ αντίθετα στον μηχανικό πρέπει να εφάπτεται. Σε γενικές γραμμές, ένα μηχανοστάσιο διαστάσεων 1,5m X 2m είναι αποδεκτό. Η πόρτα του μηχανοστασίου πρέπει να ανοίγει προς τα έξω και θα πρέπει να υπάρχουν περσίδες επάνω σε αυτήν εάν δεν υπάρχει άλλος εξαερισμός του χώρου. Το δάπεδο πρέπει να μην είναι ολισθηρό. Ο χώρος του μηχανοστασίου πρέπει να διατίθεται μόνο για τη χρήση που προορίζεται.

 2. Κανονισμοί κατασκευής φρεατίου.

  Το φρεάτιο του ανελκυστήρα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την λειτουργία του ανελκυστήρα και πρέπει να διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κτίριο με τοιχώματα, δάπεδο και οροφή. Τα μόνα ανοίγματα που επιτρέπονται είναι αυτά για τις πόρτες φρέατος, αυτά που κρίνονται αναγκαία για την λειτουργία του ανελκυστήρα μεταξύ του φρέατος και του μηχανοστασίου ή του τροχαλιοστασίου και τα ανοίγματα εξαερισμού. Οι διαστάσεις του φρεατίου πρέπει να είναι οι ακόλουθες: H άνω απόληξη (η κατακόρυφη απόσταση από το δάπεδο του τελευταίου ορόφου ως την οροφή του φρεατίου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,6 m. Η κάτω απόληξη (η κατακόρυφη απόσταση από το δάπεδο του κατώτερου ορόφου ως το κάτω μέρος του φρεατίου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,4 m. Σε οικοδομές όπου η κατακόρυφη απόσταση του δαπέδου του τελευταίου ορόφου από το επίπεδο του δρόμου είναι μεγαλύτερη από 9m τότε οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου πρέπει να είναι 1.4 m X 1.7m. Σε οικοδομές όπου η κατακόρυφη απόσταση του δαπέδου του τελευταίου ορόφου από το επίπεδο του δρόμου είναι μικρότερη από 9m τότε ο μηχανικός μπορεί να επιλέξει τις διαστάσεις του φρεατίου ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου. Στο φρεάτιο πρέπει να υπάρχει τρύπα για εξαερισμό του. Επίσης πλέον υπάρχουν αρκετές λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε με μικρό βάθος πυθμένα (ως και 25 εκατοστά) καθώς και μικρότερο ύψος τελευταίου ορόφου (ελάχιστο 2,50 μέτρα).

 3. Τοποθέτηση πορτών.

  Στις ημιαυτόματες πόρτες (χειροκίνητες) πρέπει να αφήσουμε 2,15m ύψος από το τελικό δάπεδο του ορόφου και 1,05m πλάτος για άνοιγμα πόρτας 85cm. Τις περισσότερες φορές το άνοιγμα της πόρτας προσαρμόζεται ανάλογα με το άνοιγμα του φρεατίου.

  Στις αυτόματες πόρτες πρέπει να αφήσουμε 2,25m ύψος από το τελικό δάπεδο του ορόφου ενώ για το πλάτος εφαρμόζεται κατά περίπτωση γιατί παίζει πρωταρχικό ρόλο το ολικό πλάτος του φρεατίου.

 4. Διαδικασία ηλεκτροδότησης.

  Στους νέους ανελκυστήρες ακολουθείται η εξής διαδικασία: κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο κατάστημα της ΔΕΗ για προσωρινή ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα προσκομίζοντας πιστοποιητικό που εμείς σας χορηγούμε. Η προσωρινή ηλεκτροδότηση ισχύει για 120 ημέρες. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να ολοκληρωθεί ο ανελκυστήρας, να περάσει από πιστοποίηση και να καταχωρηθεί στα μητρώα της αρμόδιας Νομαρχίας. Ακολούθως με την άδεια του ανελκυστήρα και την καταχώρηση από την Νομαρχία πραγματοποιείται νέα αίτηση στη ΔΕΗ ώστε η προσωρινή ηλεκτροδότηση να γίνει μόνιμη.

 5. Προϋποθέσεις ΑΜΕΑ

  Όταν πρόκειται να τοποθετήσουμε έναν ανελκυστήρα χαρακτηρισμένο για ΑΜΕΑ φροντίζουμε να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που ζητούνται από τον κανονισμό. Οι προδιαγραφές για κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη­σης κοινωφελείς οργανισμούς, τράπε­ζες καθώς και κτίρια με χρή­ση κοινού έχουν ως εξής (όπως αναφέρονται στο δημοσιευμένο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 18 της 15ης Ιανουαρίου 2002):

  α) Ράμπες μέγιστης κλίσης 5% ή κατ' εξαίρεση 6% για μέγιστο μήκος 8,00, πλάτους με σοβατεπί ή οριζόντια μπάρα στα 0,10 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, διπλούς συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψη 0,70 και 0,90 από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, πλατύ­σκαλα - με πλάτος της ράμπας και μήκος 1,50 μ - στην αρ­χή και το τέλος της ράμπας και σε κάθε αλλαγή κατεύ­θυνσης και αντιολισθητική επίστρωση ή

  β) Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης με ελάχιστες δια­στάσεις παλτφόρμας 0,90 χ 1,20 μ, ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ., χειριστήρια στην πλατφόρμα και στην αρχή και το τέλος της διαδρομής, κινητή μπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και πρόβλεψη ελεύθερου χώρου διαστάσεων 1,50 χ 1,50μ. τουλάχιστον στα σημεία εισό-δου-εξόδου έμπροσθεν του αναβατορίου ή

  γ) Αναβατόρια κλίμακας με ελάχιστες διαστάσεις πλατ­φόρμας 0,80 χ 1,00 μ προκειμένου για ευθύγραμμη κίνη­ση, ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ. Χειριστήρια στην πλατ­φόρμα και στην αρχή και το τέλος της διαδρομής, κινητή μπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και πρόβλε­ψη ελεύθερου χώρου διαστάσεων 1,50 χ 1,50 μ τουλάχι­στον στην πλατφόρμα για πρόσβαση των αμαξιδίων ή

  δ) Ανελκυστήρες με διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,10 χ 1,40 μ, θύρα φρέατος αυτόματα ανοιγόμενη ή συ­ρόμενη, άνοιγμα θύρας φρέατος και θαλάμου (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 0,80 μ στη μικρά πλευρά του θαλά­μου, χειριστήρια χρήσης - και σε γραφή Braille ή ανάγλυ­φα - σε ύψος 0,90 -1,20 μ από το δάπεδο, απόσταση με­ταξύ θύρας ανελκυστήρα και απέναντι τοίχου 1,50 μ και ηχητική αναγγελία ορόφων.

Παλαιοί Ανελκυστήρες

 1. Απαίτηση πόρτας θαλάμου

  Η απαίτηση της πόρτας θαλάμου ορίζεται από τον κανονισμό ως απαραίτητη για ανελκυστήρες που το εμβαδόν του θαλάμου είναι πάνω 0,70m2 και η ταχύτητα με την οποία κινείται ο θάλαμος είναι πάνω από 0,70m/sec. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει διακόπτης κάτω από το δάπεδο του θαλάμου ώστε όταν υπάρχει επιβάτης να διακόπτονται οι εξωτερικές κλήσεις. Στους νέους ανελκυστήρες η τοποθέτηση της εσωτερικής πόρτας επιβάλλεται. Η εταιρεία μας προτείνει την τοποθέτηση εσωτερικών πορτών τύπου BUS σε όλους τους ανελκυστήρες για την πληρέστερη ασφάλεια των επιβαινόντων.

 2. Ακρίβεια στάσης θαλάμου

  Στους παλαιούς ανελκυστήρες που διαθέτουν παλαιό πίνακα χειρισμού και μονοτάχυτες μηχανές, η ισοστάθμιση του θαλάμου στους ορόφους παρουσιάζει ανακρίβειες της τάξης των 2 ως 7 εκατοστών με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την πρόσβαση στον θάλαμο ειδικά σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Πλέον με τις κατάλληλες αλλαγές στο πίνακα χειρισμού (τοποθέτηση ΙNVERTER), η ισοστάθμιση του θαλάμου γίνεται με ακρίβεια χιλιοστών όπως απαιτείται και από τον κανονισμό που θα ισχύει από το 2013.

Συντήρηση

 1. Απαίτηση Συντήρησης

  Η συντήρηση είναι μία σειρά ελέγχων και ενεργειών που γίνονται με σκοπό τη διατήρηση του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτσι ώστε να διακινεί τους επιβάτες του απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικό από τον Νόμο να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια με 10.000 πλήρεις διαδρομές την εβδομάδα και δύο φορές τον μήνα σε εγκαταστάσεις με έντονο κυκλοφοριακό όπως είναι ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια καθώς και σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό εφόσον παρουσιάζουν πάνω από 10000 πλήρεις διαδρομές την εβδομάδα. Η καλή συντήρηση συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων. Η συντήρηση που παρέχεται από την Asenco εστιάζεται στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος και της ασφαλούς λειτουργίας αυτού.

 2. Εγκλωβισμοί

  Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει στο βασικό εξοπλισμό αυτόματος απεγκλωβισμός. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση και μόνο στη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, ο ανελκυστήρας θα κατέβει στην αμέσως επόμενη στάση και θα απεγκλωβίσει αυτούς που βρίσκονται εντός του θαλάμου. Στους μηχανικούς ανελκυστήρες προσφέρεται σαν προαιρετικός εξοπλισμός ο αυτόματος απεγκλωβισμός στην περίπτωση που υπάρχει πίνακας τύπου INVERTER.

  Στην περίπτωση που κάποιος ανελκυστήρας σταματήσει από βλάβη τότε έρχεται τεχνικός από την εταιρείας μας και απεγκλωβίζει αυτούς που βρίσκονται εντός του θαλάμου και θέτει τον ανελκυστήρα σε λειτουργία. Οι τεχνικοί της εταιρείας μας ενημερώνουν το κάθε διαχειριστή για την διαδικασία απεγκλωβισμού καθώς είναι απαραίτητο να τη γνωρίζει κάποιος εντός του κτιρίου.

 3. Συρματόσχοινα

  Σχετικά με την κατάσταση των συρματοσχοίνων, προτείνουμε εκτός από τον τακτικό έλεγχο που γίνεται σε κάθε συντήρηση, να γίνεται και αντικατάστασή τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ανάλογα πάντα με την χρήση του κτιρίου.

 4. Σύστημα επικοινωνίας

  Από το 2013 θα είναι απαραίτητο το σύστημα επικοινωνίας του θαλάμου με εξωτερικό σημείο του κτιρίου ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία του εγκλωβισμένου.