Νομοθεσία

Νομοθεσία

Από 22/12/2008 ισχύει για τους ανελκυστήρες ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τον ισχύοντα βάσει του οποίου ο ανελκυστήρας σας κατασκευάσθηκε.

Κατόπιν τούτου βάσει του νέου κανονισμού πρέπει να εκδοθεί η Άδεια λειτουργίας για να είναι ο ανελκυστήρας σας νόμιμος. Προκειμένου να εκδοθεί η `Αδεια λειτουργίας πρέπει να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες:

  1. Έλεγχος (ΑΥΤΟΨΊΑ) του ανελκυστήρα σας από πιστοποιημένο φορέα (TUV) ο οποίος θα ελέγξει και θα καταγράψει τα στοιχεία του ανελκυστήρα και τις πιθανές ελλείψεις, οικοδομικής φύσεως ή κατασκευαστικά σημεία που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, βάσει των νέων κανονισμών.
  2. Υποβολή του σχετικού εντύπου «ΑΥΤΟΨΙΑ» από τον πιστοποιημένο φορέα (TUV) με τις σχετικές παρατηρήσεις.
  3. Εκτέλεση και αποκατάσταση των σχετικών παρατηρήσεων που αναφέρονται στο έντυπο της ΑΥΤΟΨΙΑΣ.
  4. Υποβολή στη Νομαρχία των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών για την έκδοση της Άδειας λειτουργίας. (Καταχώρηση)

Βάσει του νέου νόμου οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν ως εξής:

  1. Χωρίς στοιχεία νομιμότητας έως 31.12.2012,
  2. Εφόσον υπάρχει προέγκριση έως 31.12.2011.

Πρόθυμοι πάντοτε για συμπληρωματικές πληροφορίες.