Υπηρεσιες

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών και την ταχύτητα αντιμετώπισης βλαβών και επισκευών, η asenco πραγματοποιεί τακτικές συντηρήσεις και περιοδικούς ελέγχους. Για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων (ανά ένα ή δύο μήνες) είναι επιφορτισμένοι οι ειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρίας, ενώ τους περιοδικούς ελέγχους (ανά τρεις έως έξι μήνες) πραγματοποιούν οι μηχανικοί της asenco.

Τι είναι και γιατί γίνεται;

Η συντήρηση είναι μία σειρά ελέγχων και ενεργειών που γίνονται με σκοπό τη διατήρηση του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτσι ώστε να διακινεί τους επιβάτες του απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικό από τον Νόμο να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα (σε εγκαταστάσεις με έντονο κυκλοφοριακό γίνεται δύο φορές τον μήνα). Χωρίζεται:

  1. Στην προληπτική συντήρηση κατά την οποία γίνονται οι προβλεπόμενες από τους ισχύοντες κανονισμούς και τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή Εργασίες, καθαρισμό – λίπανση όλων των εξαρτημάτων όταν κρίνεται αναγκαίο,
  2. Την επανορθωτική Συντήρηση ("επισκευές") εν συνεχεία των αναγκών που προκύπτουν από την φθορά χρήσης που παρουσιάζει η εγκατάσταση.
  3. Την καταγραφή και εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων

Ακόμα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτελούνται στους ανελκυστήρες εργασίες εκσυγχρονισμού είτε αναβάθμισής τους, προκειμένου να βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Σκοπός, η καλύτερη εξυπηρέτηση των διακινούμενων και η βελτίωση του συντελεστή ασφάλειας.

Σε αυτό συμβάλει δραστικά η πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία και η νέα προς εφαρμογή Νομοθεσία βάσει της οποίας, τα επόμενα χρόνια, όλοι οι λειτουργούντες ανελκυστήρες θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και βελτιωθούν, προκειμένου να καλύπτουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο μύθος της "φθηνότερης συντήρησης"

Η συντήρηση είναι κατά βάση, θέμα προδιαγραφών και επαγγελματισμού. Στον τομέα αυτό, οι προσπάθειές μας είναι μεγάλες και συνεχώς αυξανόμενες με στόχο την απόλυτη ασφάλεια και την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών σε τρεις τον χρόνο για ανελκυστήρες με περισσότερα από είκοσι χρόνια ζωής και μία έως δύο για τους νεώτερους... Κάθε ανελκυστήρας παρακολουθείται πάντα από ειδικευμένο τεχνίτη και το ιστορικό του καταγράφεται σε ειδικό λογισμικό με σκοπό:

  1. Την πλήρη, συνεχή και ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του
  2. Εκτέλεση προληπτικής Συντήρησης που θα τον διατηρήσει σε κατάσταση κατά το δυνατόν πλησιέστερη στο καινούργιο, προκειμένου οι ανάγκες επισκευής του να προκύψουν αργότερα και από φυσιολογική φθορά της χρήσης μόνο.

Η καλή συντήρηση επομένως, συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Η συντήρηση που παρέχεται από την Asenco εστιάζεται στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος και της ασφαλούς λειτουργίας αυτού.