Πελατολόγιο

Ιδιώτες

Η ASENCO έχει εγκαταστήσεις ανελκυστήρες για λογαριασμό πολλών ιδιωτών, σε περιοχές όλου του λεκανοπεδίου Αττικής αλλά και της Εύβοιας.